Đường bộ
Đường An Sương - An Lạc

1.  Địa điểm xây dựng:

Đường vành đai 2, Thành phố Hồ Chí Minh

2.  Qui mô dự án:

           + Chiều dài tuyến: 18 km

            + Bước thực hiện: Khảo sát, Nghiên cứu Khả thi, Thiết kế Kỹ thuật

3. Thời điểm thiết kế: năm 2002

4. Thời điểm đưa vào sử dụng: năm 2004

Chủ đầu tư